60 urno izobraževanje za vodenje

Za koga je udeležba primerna?

Udeležba na treningu je primerna tako za vodje, ki opravljajo to vlogo že dlje časa, kot tudi za osebe, katerim namenjate to vlogo v prihodnosti.

Ne glede na nivo, na katerem so vaši vodje, trening je primeren za:

 • menedžerje,
 • obratovodje,
 • produktne vodje,
 • vodje oddelkov,
 • skupinovodje,
 • vodje projektnih skupin,

Vprašanje za razmislek:  Kaj je preprosteje, vodenje ljudi ali upravljanje avtomobila?

Dejstvo: Za upravljanje avtomobila se vozniki usposabljajo povprečno 35 ur. Koliko ur se običajno vodje usposabljajo za vodenje ljudi?

Se sprašujete, zakaj se je vredno udeležiti 60 urne AKADEMIJE VODENJA?

Akademije vodenja se je vredno udeležiti, ker vodje:

 • postanejo bolj odprti za spremembe,
 • se naučijo voditi projektno in timsko delo,
 • spoznajo, kako izboljšati svojo učinkovitost,
 • se naučijo postavljati cilje in motivirati zaposlene,
 • si izgradijo identiteto vodje ter postanejo bolj suvereni,
 • znajo vplivati na svoja čustvena stanja (npr. upravljati z jezo),
 • se naučijo izzive in probleme reševati s pomočjo ustvarjalnega razmišljanja,
 • si povečajo motivacijo za osebni razvoj in za učenje novih spretnosti, znanj ter veščin,
 • se naučijo izraziti svoje mnenje in kvalitetno vrednotiti zaposlene (podajati pohvalo in kritiko).
  ________________________________________
  Imate kakšno vprašanje, mnenje, se želite prijaviti? Pišite na mail marjan@vodja.neali pokličite na GSM 051 362 153

Katere vsebine so vključene v trening?

Na treningu Akademija vodenja udeleženci spoznajo 10 pomembnih področij, ki so bistvena za učinkovito vodenje.

 • Imate kakšno vprašanje, mnenje, se želite prijaviti? Pišite na mail marjan@vodja.neali pokličite na GSM 051 362 153

1. Osnove vodenja in motiviranja

 • Razlike med klasičnim vodjem in sodobnim vodjem.
 • Vpliv priljubljenosti in pravičnosti vodje na odnose s podrejenimi.
 • Vpliv vrednot na motivacijo in ključni dejavniki motivacije.
 • Osveščanje razlik med ljudmi – osebnostne tipologije in življenjski motivi.
 • Izgradnja vodjeve identitete ter prepričljivosti.

2. Prepričljiva komunikacija

 • Predpostavke za učinkovito komunikacijo.
 • Osnovne veščine čustvene inteligence za vodje.
 • Vzpostavljanje dobrega komunikacijskega stika.
 • Skladnost verbalne in neverbalne komunikacije.
 • Prenašanje sporočil vizualnim, avditivnim in kinestetičnim zaznavnim tipom.
 • Moč besed – uporaba asociativno jasnih besed in besednih zvez.

3. Vodenje ljudi in doseganje rezultatov

 • Osnove mentalnega treninga in mentalni okvirji (načini razmišljanja).
 • Postavljanje SMART ciljev in njihovo doseganje.
 • Pomen in vloga povratne informacije – pohvale in konstruktivne kritike.
 • Razvijanje asertivnega vedenja.
 • Proces uvajanja sprememb v organizacijah.
 • Soočenje s konflikti in njihovo upravljanje.
 • Pet načinov za obravnavo konfliktov.
 • Delegiranje nalog in opravil.
 • Imate kakšno vprašanje, mnenje, se želite prijaviti? Pišite na mail marjan@vodja.neali pokličite na GSM 051 362 153

4. Izgradnja vodjeve identitete in Self Management

 • Upravljanje s stresom in doseganje stanja optimalne izkušnje – stanje FLOW.
 • Kateri ‘priganjalci’ povzročajo stres,
 • Upravljanje z življenjem (optimalna raba časa, opredelitev prioritet…),
 • Self Management – upravljanje z lastnimi čustvenimi stanji,
 • Tehnike za doseganje osebne skladnosti (menjava zaznavnih položajev,
 • Tehnike sproščanja…),
 • Vpliv osebnih vrednot in prepričanj na učinkovitost pri vodenju.
 • Izgradnja vodjeve identitete ter prepričljivosti.

5. Reševanje problemov

 • Kakšna je struktura problema in kaj ga povzroča (odkrijte pravi vzrok).
 • Ustvarjalnost in inovativnost na delovnem mestu.
  Miselni okvirji
  Kreativni model Walta Disneya.
  Dvoje izhodišč za ustvarjalni proces: rešitev problema – doseganje cilja.
  Pomen optimalnega fokusa (izhodiščnega vprašanja) v kreativnem procesu.

6. Tehnike ustvarjalnega razmišljanja – praktične vaje

 • Brainstorming,
 • Brainwriting,
 • Povezovalni člen in alternative,
 • Členjenje idej ter zamisli,
 • Prisiljene povezave.

7. Prepričljivo javno nastopanje

 • Osnove javnega nastopanja in prezentiranja.
 • Prepričljiva besedna in nebesedna govorica
 • Členjenje informacij
 • Razvoj jezikovno retoričnih spretnosti
 • Učinkovita vizualizacija pri prezentacijah in v moderacijskem procesu.
 • Imate kakšno vprašanje, mnenje, se želite prijaviti? Pišite na mail marjan@vodja.neali pokličite na GSM 051 362 153

8. Učinkovito vodenje sestankov, posvetov…

 • Pomembni okvirji za učinkovitost (ciljni okvir, vsebinski okvir, časovni okvir…).
 • Priprava na sestanek/posvet (dnevni red, ustrezen prostor, ustrezni udeleženci…).
 • Vodenje in moderiranje sestanka/posveta – osnove moderatorskih veščin.
 • Uporaba vizualizacije na sestankih/posvetih…
 • Sprejemanje odločitev, določanje ciljev, akcijski načrt.

9. Osnove timskega in projektnega dela

 • Kdaj delovati timsko in kdaj ne.
 • Vrste odločitev v skupinah in timih.
 • Faze v razvoju tima.
 • Vloge v timu.
 • Vodenje tima.
 • Motiviranje tima.

10. Razvoj zaposlenih – osnove coachinga

 • Sodobni vodja je procesni strokovnjak.
 • Razvijanje zaposlenih skozi njihove lastne motive.
 • Kako prepoznati potenciale pri zaposlenih in kako jih razvijati.
 • Razvoj osnovnih veščin coachinga (dober stik, postavljanje vprašanj, postavljanje ciljev…).
 • Modeli za izvajanje coachinga.

_______________________________________
Imate kakšno vprašanje, mnenje, se želite prijaviti? Pišite nam na mail marjan@vodja.net ali pokličite na GSM 051 362 153.
________________________________________

OPOMBA: Po dogovoru vam lahko trening vsebinsko prilagodimo tako, da se odločite le za posamezne vsebinske sklope, ki trajajo od 8 do 60 ur.

Lokacija in termini: po dogovoru z naročnikom